Missie

De missie van de Kameleon

Missie
Obs de Kameleon NODIGT UIT
De nieuwe huisvesting van obs de Kameleon (januari 2014) in het Kindcentrum van Mill is prachtig en uitnodigend. Het gebouw biedt ruimte voor onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, naschoolse activiteiten en de bibliotheek op school (BOS). Via de digitale middelen nodigen we de omgeving uit en presenteren we ons onderwijs. Er zijn verschillende activiteiten waarbij ouders participeren, ondersteunen en meedenken.
We nodigen de kinderen uit tot samenwerken tijdens coöperatief werken, binnen het projectwerk Jeelo (www.Jeelo.nl), tijdens de weeksluitingen en de taken. Kinderen worden betrokken bij projecten en school via de LeerlingenRaad. We gaan met kinderen in gesprek en nodigen uit om te reflecteren op hun prestaties, hun gedrag en hun vaardigheden. De takenbrief is hier een mooi voorbeeld van.

Obs de Kameleon LEERT
De Kameleon wil een school zijn waar kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen. Kinderen leren op diverse manieren en leren in verbinding met de omgeving. Kwaliteit is een kernbegrip. Op de Kameleon kijken we naar de kinderen en naar hun mogelijkheden. We volgen de ontwikkelingen op de vaardigheden en passen ons onderwijs daarop aan. We geven op diverse niveaus instructie waarbij elk kind uitgedaagd wordt. Op onze school creëren we een fijn leer- en werkklimaat. Een plezierige schooltijd is één van de voorwaarden om optimaal te kunnen functioneren. Door verder goed naar kinderen te luisteren, willen wij ze duidelijk maken dat ze serieus genomen worden en een wezenlijke bijdrage leveren aan de goede sfeer op school, waarbij respect voor elkaar voorop staat. Verder wil de school een flexibele, transparante organisatie zijn, waarbij openheid en duidelijkheid basisbegrippen zijn. Op de Kameleon wordt adaptief onderwijs gegeven, onderwijs op maat.
Hierbij zijn de drie basisbehoeften van een kind uitgangspunt:
– Autonomie (zelfstandigheid, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel en eigen
keuzes maken)
– Competentie (zelfvertrouwen, bewust zijn/worden van je eigen kunnen en geloof in
jezelf)
– Relatie (acceptatie van en door anderen en respect naar elkaar)

Obs de Kameleon STIMULEERT
Binnen ons onderwijs gaan we zoveel mogelijk uit van wat een kind kan en stimuleren we de zelfstandigheid en de zelfwerkzaamheid. De leerlingen leren hun eigen werk te plannen en zoeken zelf naar oplossingen van problemen. Het aanleren daarvan wordt vanaf groep 1 geleidelijk door de leerkracht gestuurd. Het zelf bezig zijn met je eigen taak, inroepen van hulp of bieden van hulp vraagt  om een speciale werkhouding. Verantwoordelijkheid voor het werk, voor je omgeving en voor je ontwikkeling zijn onderdeel van ons onderwijs. Binnen de vrijheid en ruimte die hen gegeven is, zorgen de leerlingen dat de afgesproken taak op het afgesproken tijdstip klaar is. Naast de verantwoordelijkheid voor de eigen taken leren we kinderen verantwoordelijk te zijn voor elkaar en voor de omgeving en stimuleren dit.

Obs de Kameleon STEMT AF
Hoe stem ik mijn onderwijs gericht af op de onderwijsbehoeften van mijn leerlingen? OBS de Kameleon brengt passend onderwijs in de klas. Gekeken wordt naar wat de leerling nodig heeft. De organisatie stemmen we zoveel mogelijk op de onderwijsbehoefte af en differentiëren in instructiegroepen. Meer instructie voor als je het nodig hebt, minder als je zelfstandig verder kunt, passend bij de talenten en uitdagingen.

Obs de Kameleon WERKT SAMEN MET DE OMGEVING
Obs de Kameleon werkt veel samen met anderen, om het beste uit de leerling te halen. Ook werken we samen in regionale netwerken en in het Samenwerkingsverband Stromenland (Passend Onderwijs). Daarnaast werken we samen met ouders. Gedurende de periode dat een leerling naar de Kameleon gaat, zijn ouders actief betrokken bij de schoolprestaties en ontwikkeling. Onze leerkrachten houden de ouders op de hoogte van de ontwikkeling en (speciale) begeleiding van hun kind. Andersom informeren ouders ons over ontwikkelingen in of behoeftes vanuit de thuissituatie. We werken ook samen met ouders in de Medezeggenschapsraad, de Oudervereniging en helpen ouders tijdens de activiteiten.
Tijdens de projecten van Jeelo werken we samen met maatschappelijke organisaties uit de omgeving.

Obs de Kameleon DAAGT UIT
Kinderen willen uitgedaagd worden en het is de kracht van de leerkracht om ze daarbij telkens weer een stapje verder te begeleiden. Op de Kameleon kijken we naar de kinderen en naar hun mogelijkheden. We volgen de ontwikkelingen op de vaardigheden en passen ons onderwijs daarop aan.

Obs de Kameleon RESPECTEERT
Op de Kameleon heerst een voor kinderen, leerkrachten en ouders open en gezellige sfeer, waarin ieder kind een eigen plek in de groep kan vinden. Respect voor elkaar, je verbonden voelen, acceptatie van verschillen en op een prettige manier met elkaar omgaan, zijn belangrijke aspecten. Er wordt aandacht besteed aan het oplossen van conflicten, maar we willen vooral preventief optreden. Normen en waarden vinden we erg belangrijk.

Onderdeel van Stichting Invitare, Openbaar Onderwijs

Ontwerp & Realisatie door OMJS Multimedia